Algemene voorwaarden

Adviesbureau Koot 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan Adviesbureau Koot verstrekte opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

Adviesbureau Koot is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Iedere wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

2. Alle opdrachten worden, met volledige uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, door Adviesbureau Koot aanvaard en uitgevoerd.

3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Adviesbureau Koot gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Adviesbureau Koot onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

4. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Adviesbureau Koot gegeven opdrachten de bevoegdheid van Adviesbureau Koot in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Adviesbureau Koot voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

5. Opdrachtgever is voor de door Adviesbureau Koot uitgevoerde opdracht het overeengekomen vergoeding en eventuele voorschotten verschuldigd. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. De voorschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Adviesbureau Koot te behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt/betaald

6. De betalingstermijn voor de door Adviesbureau Koot verzonden declaraties met de door hem in het kader van de aan haar verstrekte opdracht uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden en/of gemaakte kosten, bedraagt 14 dagen. Indien binnen deze betalingstermijn niet is betaald, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de betreffende declaratie en kan de behandeld jurist of medewerker de behandeling van de zaak opschorten of beƫindigen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt vorenstaande ook onverkort indien een derde partij ingevolge artikel 6:96 BW gehouden is om de declaraties te vergoeden.

7. Niet alleen Adviesbureau Koot, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

8. Op de rechtsverhouding tussen Adviesbureau Koot en haar opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. Alleen de Nederlandse Kantonrechter, danwel voorzieningenrechter sector Kanton, is bevoegd van enig geschil tussen Adviesbureau Koot en een opdrachtgever kennis te nemen.

Juli 2019