Privacy Statement - Cookiebeleid

wat doen wij met uw gegevens

Privacy Verklaring / Cookiebeleid Adviesbureau Koot

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Adviesbureau Koot. gevestigd te Limmen.

Adviesbureau Koot hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en biedt informatie over de rechten van personen. Het is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel door individuen zelf als door derden, zoals ondernemingen en instellingen die van onze diensten gebruik maken en ons in dat kader gegevens over hun werknemers of zakelijke relaties verstrekken. Wij kunnen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of zoals anderszins aangegeven op het moment van verzamelen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Adviesbureau Koot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers worden door Adviesbureau Koot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • De verwerking is nodig bij de door u met ons gesloten overeenkomst van opdracht, deze voor te bereiden en/of uit te voeren;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (beter) uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Adviesbureau Koot verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De uitvoering van de overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Adviesbureau Koot de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht
 • IBAN.

Uw persoonsgegevens worden door Adviesbureau Koot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar, daarmee aansluitend bij de wettelijke bewaarplicht voor administraties.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Adviesbureau Koot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming d.m.v. invullen van gegevens via de website/email;
 • Toestemming d.m.v. het afgeven van een visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Adviesbureau Koot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adviesbureau Koot verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van uw overeenkomst met ons of om te voldoen aan een wettelijke verplichting daartoe. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. 

Uw rechten als betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming krijgen betrokken meer rechten om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens verwerkt worden.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om aan Adviesbureau Koot te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: u heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt. Alleen als belangen van derden (waaronder de verantwoordelijke) ernstig geschonden zouden worden kan inzage gemotiveerd worden geweigerd.
 • Correctierecht: als het duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij Adviesbureau Koot om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: u heeft het recht om aan Adviesbureau Koot te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit recht zal worden gehonoreerd indien de belangen van verantwoordelijke daardoor niet worden geschaad.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Adviesbureau Koot zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking.
 • Recht op dataportabiliteit: u kan bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adviesbureaukoot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

Wij verstrekken in beginsel geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Mocht een verwerker zich buiten het EER bevinden zal uitsluitend met deze partijen kunnen worden samengewerkt als zij voldoen aan het adequaatheidsbesluit conform artikel 45 van de AVG.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Adviesbureau Koot van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@adviesbureaukoot.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Aanpassing Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in ons privacy statement te mogen doorvoeren. Bij wijzigingen die impact hebben op privacy van de personen van wie we gegevens verwerken, informeren we daarover op onze website www.adviesbureaukoot.nl en in de nieuwsbrief.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 oktober 2019

Contactgegevens

Heeft u vragen of verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

Adviesbureau Koot
Vogelmelk 5
1906 DV Limmen
info@adviesbureaukoot.nl
06 22962255


Cookiebeleid

Onze website maakt gebruikt van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en hiervoor hoeft geen toestemming voor worden gevraagd. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld login gegevens onthouden worden. Als u niet akkoord gaat met de cookies op onze website heeft dat geen invloed op de werking van de website. Deze cookies blijven namelijk ook werken als u geen akkoord geeft.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Het doel van deze cookies is om een duidelijk beeld te krijgen van onder andere bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Dit gebeurt uitsluitend anoniem en kunnen dus niet te herleiden zijn naar personen. Google zal nooit uw hele IP-adres gebruiken, maar zal altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.